Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 01. 02. 2021.

1. Úvod

Na tejto stránke sú uvedené Podmienky používania, ktoré platia pre všetkých používateľov internetu, ktorí navštívia internetovú stránku www.spravnadiagnoza.sk („Stránka“). Používaním Stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania bez výhrady. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, zdržte sa používania Stránky. Odporúčame prečítať si tieto Podmienky používania, pretože sa občas a bez predchádzajúceho upozornenia môžu meniť. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený vyššie.

2. Duševné vlastníctvo

Stránka patrí a je prevádzkovaná spoločnosťou Genzyme Europe B.V. so sídlom v Amsterdame, Holandsko (ďalej sa uvádza ako „Sanofi“ alebo „my“), dcérskou spoločnosťou francúzskej materskej spoločnosti Sanofi S.A. Používanie a všetky komponenty vrátane ochranných známok, log a názvov domén, uverejnených na Stránke, sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve a patria spoločnosti Sanofi S.A. alebo jej dcérskym spoločnostiam, alebo je ich používanie predmetom povolenia.

Žiadny komponent Stránky sa nesmie kopírovať, reprodukovať, upravovať, editovať, sťahovať, denaturovať, prenášať ani distribuovať žiadnym spôsobom, na žiadnom médiu, vcelku ani ako časť, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sanofi. Povolené je len kopírovanie na nekomerčné alebo súkromné účely (vrátane finančných účelov alebo účelov mediálneho spravodajstva).

Na každej povolenej kópii všetkých častí obsahu Stránky musí byť uvedená nasledovná poznámka: „COPYRIGHT 2021 SANOFI – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.“

Spoločnosť Sanofi S.A. a jej dcérske spoločnosti si vyhradzujú právo vykonať právne kroky proti akémukoľvek porušeniu práv ich duševného vlastníctva.

3. Povaha informácií

Informácie, najmä finančné informácie, zverejnené na Stránke, nemožno považovať za podnet na investovanie. Za žiadnych okolností sa nesmú interpretovať ako prieskum alebo verejná ponuka, a nepredstavujú ponuku na kúpu, predaj alebo výmenu akcií alebo iných cenných papierov v spoločnosti Sanofi S.A. a/alebo jej dcérskych spoločnostiach. Finančné informácie zverejnené na Stránke sa pravidelne aktualizujú (ak sú finančné informácie k dispozícii online).

Stránka môže ponúkať názory odborníkov konzultované v konkrétnej oblasti vo vzťahu k obsahu Stránky alebo výťahy z novinových článkov. Takéto informácie reprezentujú výlučne názor konzultovaného odborníka alebo novín a nemusí ísť o názor spoločnosti Sanofi. Takíto odborníci nie sú zamestnancami spoločnosti Sanofi a od spoločnosti Sanofi nedostávajú žiadne kompenzácie na použitie ich názoru. Spoločnosť Sanofi nenesie zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť takýchto informácií a názorov. Názor odborníka odráža výlučne osobný pohľad príslušného odborníka a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za názor alebo zodpovednosť spoločnosti Sanofi.

Táto Stránka môže obsahovať aj informácie súvisiace s ochoreniami, so zdravím, s telesnou kondíciou, liečivami a lekárskymi postupmi. Slúžia výlučne na informačné účely a nie sú určené ako náhrada za poradenstvo poskytované vaším lekárom alebo farmaceutom. Tieto informácie by ste nemali použiť na diagnostiku žiadnej choroby alebo fyzického problému ani na predpísanie alebo užívanie liekov uvedených na Stránke.

Účelom Stránky nie je nahlasovanie zdravotných problémov, vedľajších účinkov ani technických sťažností na produkty ani na kladenie technických alebo lekárskych otázok týkajúcich sa produktov spoločnosti Sanofi. Vo všetkých situáciách by ste sa mali obrátiť na svojho lekára alebo farmaceuta.

4. Odkazy na iné stránky

Tam, kde Stránka obsahuje odkazy na iné stránky a zdroje poskytnuté tretími stranami, tieto odkazy sú uvedené len pre vašu informáciu. Spoločnosť Sanofi nemá kontrolu nad týmito stránkami či zdrojmi, a neprijíma ručenie ani zodpovednosť za ne ani za žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré môžu vzniknúť na základe ich použitia. Existencia prepojenia medzi Stránkou a stránkou alebo zdrojom tretej strany v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť Sanofi nejakým spôsobom schvaľuje obsah týchto stránok alebo zdrojov či použitie tohto obsahu.

Je vašou zodpovednosťou uskutočniť potrebné opatrenia na ochranu vášho počítača alebo (mobilného) zariadenia pred poškodením vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom či podvodnými narušeniami treťou stranou.

Stránky tretích strán môžu obsahovať hypertextové odkazy na túto Stránku. Takéto odkazy sa nesmú inštalovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sanofi. Spoločnosť Sanofi nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostupnosť takýchto stránok tretích strán. Spoločnosť Sanofi nekontroluje, neriadi ani neschvaľuje tieto stránky a neprijíma zodpovednosť za obsah, reklamy, produkty alebo iné materiály dostupné na týchto stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

5. Osobné údaje

Spoločnosť Sanofi rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi Stránku. Keď navštívite a použijete túto Stránku, spoločnosť Sanofi môže spracovať osobné údaje získané od vás. Za týmto účelom je spoločnosť Sanofi prevádzkovateľom osobných údajov. Pozrite si naše Zásady zaobchádzania so súkromnými údajmi , kde sú vysvetlené vaše práva a naše zodpovednosti v rámci osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom Stránky.

6. Súbory cookie

Stránka používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú potrebné na to, aby vám táto stránka bola k dispozícii, iné súbory cookie nám umožňujú analyzovať a merať publikum stránky a jej návštevnosť. Súbory cookie používame my, zadávatelia reklám a ďalší partneri na to, aby sme vám ponúkali reklamy, ktoré sú relevantné pre vaše záujmy. Niektoré z týchto súborov cookie môžu vyžadovať vaše povolenie. Pozrite si naše Zásady používania súborov cookie , kde nájdete bližšie informácie a uvidíte, ktoré súbory cookie používame.

7. Obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť Sanofi sa bude maximálne usilovať zaistiť, aby informácie zverejnené na Stránke boli presné a aktuálne, a vyhradzuje si právo na zmenu obsahu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sanofi však neposkytuje záruku ani ručenie týkajúce sa presnosti alebo zrozumiteľnosti takýchto informácií, ani nezaručuje a neručí, že informácie sú aktuálne.

Okrem priamych škôd spôsobených úmyselným nesprávnym konaním alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Sanofi spoločnosť Sanofi odmieta ručenie za:

  • všetky škody spôsobené ľubovoľnou nepresnosťou, chybou alebo vynechaním informácií dostupných na Stránke,
  • všetky škody spôsobené podvodným narušením treťou stranou, ktorého následkom je zmena informácií alebo materiálov dostupných na Stránke
  • a (v širšom meradle) za žiadne škody v akejkoľvek forme, vzniknuté následkom (i) prístupu alebo nemožnosti prístupu k Stránke, (ii) používania Stránky vrátane akejkoľvek chyby alebo vírusu, ktoré môžu infikovať váš počítač alebo ľubovoľný iný majetok, a/alebo (iii) spoľahlivosti pripisovanej ľubovoľným informáciám pochádzajúcich priamo alebo nepriamo zo Stránky.

Informácie a materiály na Stránke sa poskytujú „tak, ako sú“, bez akéhokoľvek typu záruky alebo ručenia, výslovného alebo predpokladaného.

8. Dostupnosť stránky

Návštevou Stránky potvrdzujete, (i) že je technicky nemožné, aby bola Stránka poskytovaná bez chýb a že spoločnosť Sanofi nepreberá zodpovednosť za to, (ii) že Stránka môžete byť niekedy dočasne nedostupná a (iii) že prevádzka Stránky môže byť negatívne ovplyvnená udalosťami a/alebo záležitosťami mimo kontrolu spoločnosti Sanofi, ako je napríklad prenos a telekomunikačné spojenia medzi spoločnosťou Sanofi a vami a medzi spoločnosťou Sanofi a inými systémami a sieťami.

Spoločnosť Sanofi a/alebo naši dodávatelia môžu kedykoľvek dočasne alebo trvalo zmeniť alebo prerušiť všetky naše časti Stránky s cieľom vykonať údržbové práce a/alebo vykonať zlepšenia a/alebo zmeny na Stránke. Spoločnosť Sanofi nenesie zodpovednosť za žiadne zmeny vykonané na Stránke ani za pozastavenie alebo prerušenie jej fungovania.

9. Všeobecné informácie

Vydavateľ stránky:

Genzyme Europe B.V., spoločnosť riadne zriadená a zaregistrovaná v Holandsku v Obchodnej komore pod č. 32050737, č. DPH NL800256888B01, so zaregistrovanou adresou Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amsterdam.

Správa stránky:

Iguazu Ltd., spoločnosť riadne zriadená a zaregistrovaná v Spojenom kráľovstve na adrese Flagstaff House, 14 High Street, Twyford, Reading, RG10 9AE, Spojené kráľovstvo.

Hosting stránky: Acquia inc, spoločnosť riadne zapísaná a registrovaná v Spojených štátoch amerických so sídlom 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109. Servery sú umiestnené vo Frankfurte, Nemecko.

10. Kompetentný zákon a jurisdikcia

Tieto Podmienky používania a vaša návšteva Stránky sa riadia holandskými zákonmi a všetky nároky založené na návšteve Stránky alebo s ňou súvisiace podliehajú výhradnej jurisdikcii kompetentného holandského súdu.