Zaobchádzanie so súkromnými údajmi

Posledná aktualizácia: 01. 02. 2021.

1. Úvod

Tieto Zásady zaobchádzania so súkromnými údajmi sú vytvorené s cieľom informovať vás o praktikách spoločnosti Genzyme Europe B.V. so sídlom v Amsterdame, Holandsko („Sanofi“, „my“), dcérskej spoločnosti francúzskej materskej spoločnosti Sanofi S.A., týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania Osobných údajov (ako sú definované nižšie) prostredníctvom stránky www.spravnadiagnoza.sk („Stránka“) v rámci svojej úlohy Držiteľa údajov (ako je definované nižšie).

Ako „Osobné údaje“ označujeme všetky informácie súvisiace s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou, ako je ďalej definované vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (EÚ) 2016/679.

Ako „Držiteľa údajov“ označujeme fyzickú alebo právnickú osobu, štátny úrad, agentúru alebo iný orgán, ktorý samostatne alebo spoločne s inými stanovuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, ako je ďalej definované vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (EÚ) 2016/679.

Prosím, prečítajte si tieto Zásady zaobchádzania so súkromnými údajmi predtým, ako začnete používať Stránku alebo odošlete Osobné údaje. Vaše používanie stránky podlieha týmto Zásadám zaobchádzania so súkromnými údajmi a Podmienkam používania Stránky. Kedykoľvek môžeme zmeniť alebo aktualizovať celý dokument Zásady zaobchádzania so súkromnými údajmi alebo jeho časti. Preto pravidelne kontrolujte tieto Zásady zaobchádzania so súkromnými údajmi, či v nich nedošlo k aktualizácii. Dátum najnovšej aktualizácie je uvedený vyššie.

2. Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Sanofi môžete kontaktovať emailom na adrese recepcia@sanofi.com, prípadne telefonicky na čísle 2 33 100 100.

Spoločnosť Sanofi použije Osobné údaje, ktoré ste poskytli (napr. vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu), výlučne na účel kontaktovania vás a poskytnutia informácií, o ktoré ste požiadali. Právnym základom pre toto spracovanie je plnenie zmluvy s vami alebo náš oprávnený záujem o dobrú komunikáciu so zainteresovanými stranami.

3. Ďalšie spracovanie údajov

Táto Stránka spracúva aj Osobné údaje, ktoré odosiela váš osobný prehliadač, ako je vaša IP adresa a špecifikácie prehliadača. Toto spracovanie je potrebné na správne fungovanie Stránky.

4. Súbory cookie

Stránka používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie Stránky, iné súbory cookie nám umožňujú analyzovať používanie a používateľov Stránky. Súbory cookie možno používať aj na to, aby sme vám poskytovali konkrétne informácie alebo obsah, ktorý je relevantnejší pre vaše záujmy. Niektoré z týchto súborov cookie môžu vyžadovať vaše povolenie. Pozrite si naše Zásady používania súborov cookie , kde nájdete bližšie informácie a uvidíte, ktoré súbory cookie používame.

5. Uchovávanie Osobných údajov

Usilujeme sa uchovávať Osobné údaje čo najkratšie. Obdobie uchovávania vašich Osobných údajov stanovujeme na základe nasledovných kritérií: (a) účel, na aký používame vaše Osobné údaje: údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na príslušný účel; a (b) právne záväzky: minimálne obdobia uchovávania stanovujú rôzne zákony a predpisy, ktoré máme povinnosť dodržiavať.

6. Vaše práva

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov máte:

Právo na prístup. Môžete nás kontaktovať s cieľom získať potvrdenie, či spracúvame vaše Osobné údaje. Ak spracúvame vaše Osobné údaje, budeme vás informovať o kategóriách Osobných údajov, ktoré spracúvame, o účeloch spracovania, o kategóriách príjemcov, pre ktorých Osobné údaje boli alebo budú zverejnené, a o predpokladanom období uchovania alebo o kritériu na stanovenie tohto obdobia.

Právo na opravu. Máte právo na opravu alebo doplnenie nepresných alebo nekompletných Osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

Právo namietať. Ak je naše spracovanie založené na oprávnenom záujme spoločnosti Sanofi, kedykoľvek máte právo namietať voči tomuto spracovaniu. Následne viac nebudeme spracúvať vaše Osobné údaje, s výnimkou prípadu, ak preukážeme nevyvrátiteľné legitímne dôvody na spracovanie, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na vytvorenie, vykonanie alebo ochranu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania. Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie vašich Osobných údajov v konkrétnych situáciách, ako sa predpokladalo v príslušnom zákone na ochranu údajov (napr. keď napadnete presnosť vašich Osobných údajov, na obdobie, ktoré nám umožní skontrolovať presnosť vašich Osobných údajov). Obmedzenie našich spracovateľských operácií môže ovplyvniť funkčnosť Stránky.

Právo na vymazanie. Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich Osobných údajov z našich systémov, ak vaše Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sme ich zhromaždili alebo inak spracovali. Ďalej máte právo na vymazanie, ak uplatníte svoje právo namietať, ako je uvedené vyššie, okrem situácie, keď máme legitímny dôvod nevymazať príslušné údaje, ktorý má prednosť. Po vymazaní aktívnych údajov nedokážeme okamžite vymazať všetky zvyšné kópie z našich serverov a záložných systémov. Takéto kópie budú vymazané pokiaľ možno čo najskôr.

Právo na prenosnosť údajov. Máte právo získať svoje Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom formáte čitateľnom pre počítače a/alebo požiadať, aby sme preniesli tieto údaje tretej strane, kde je to technicky možné. Vezmite, prosím, do úvahy, že toto právo platí len pre Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

S cieľom uplatniť vyššie uvedené práva alebo ak máte nejaké otázky môžete kontaktovať spoločnosť Sanofi emailom na adrese recepcia@sanofi.com alebo kontaktujte našu spoločnosť Genzyme Europe B.V. so sídlom v Amsterdame, Holandsko.

Máte aj právo podať sťažnosť miestnemu úradu pre ochranu údajov, ak si myslíte, že spoločnosť Sanofi spracovala vaše Osobné údaje nezákonne. V Holandsku si pozrite stránku www.autoriteitpersoonsgegevens.nl